Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Kriminalregisteret

I den gældende bekendtgørelse om Kriminalregisteret er det i bilag 1 og 2 fastsat hvilke personoplysninger politiet må registrere i hhv. afgørelses- og efterforskningsdelen. Procedurer for sletning af disse personoplysninger, herunder tidsfrister for sletning, er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3 og 4.

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2021)

Justitsministeriet foreslår, at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 10. gang (efter 2007), således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2021-22.

Efter Tele2-dommen (forenede sager C-203/15 og C-698/15) af 21. december 2016 orienterede Justitsministeren på et samråd den 2. marts 2017 Retsudvalget om, at de danske logningsregler skulle ændres, fordi de er i strid med EU-retten.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ophavsret (implementering af artikel 15 og 17 i ophavsretsdirektivet på det digitale indre marked)

IT-Politisk Forening har alene kommentarer til den del af lovforslaget, som omhandler implementering af artikel 15 og 17 i direktivet (EU) 2019/790 om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (”ophavsretsdirektivet”).

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at udskyde solnedgangsklausulen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil principalt anbefale at solnedgangsklausulen ikke udskydes for så vidt angår ændringerne af retsplejelovens § 791 d indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157), således at disse ændringer af § 791 d bortfalder per 1. marts 2021.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at ophæve revisionsbestemmelsen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil anbefale at revisionen gennemføres ved at ophæve disse ændringer af retsplejelovens § 791 d, indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157).

Høringssvar vedr. ændring af § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

Med lovudkastet foreslås anvendelsesområdet for § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (teleloven) udvidet til at omfatte mobiltelefoners IMEI nummer. Politiet vil efter lovforslaget uden retskendelse kunne få udleveret oplysninger om de mobiltelefonnumre og abonnementsoplysninger (navn og adresse), som et givent IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) har været tilknyttet, fordi SIM-kortet for disse abonnementer har været anvendt i mobiltelefonen med det pågældende IMEI nummer.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning

Sikkerhedsbranchen anslår at der i Danmark er 1,5 millioner TV-overvågningskameraer. Det gør Danmark til et af de lande i verden, som har mest TV-overvågning i det offentlige rum. Uagtet lovforslagets antydninger af ”tryghed” er der ingen dokumentation for at TV-overvågning har en kriminalitetsforebyggende effekt, bortset fra nogle ret snævert afgrænsede situationer.

Sider