Hvorfor er IT-politik vigtig?

Aktuelt er såvel ytringsfriheden som grundlæggende retsprincipper voldsomt truet af et nyt lovforslag om blokering af hjemmesider. En lille del af dette forslag lægger et stort pres på basale rettigheder - uden at behandle disse alvorlige indgreb med blot en tilnærmelsesvis lige så alvorlig seriøsitet. Se vores analyse og høringssvar her på siden.

Informationsteknologi kan i det hele taget bruges til at give os mere frihed, eller til at underkaste os mere overvågning og mere social kontrol. Det afhænger blandt andet af de teknologiske designvalg som træffes af lovgivere, regeringen og private virksomheder.

Den hastigt voksende anti-terrorlovgivning, den omfattende kommercielle profilering af internettes brugere, og det nye "big data"-mantra hos både virksomheder og offentlige institutioner, er eksempler på tendenser som skubber balancen i retning af mere overvågning, mere dataindsamling om den enkelte borger og mere social kontrol. På samme tid bliver staten mindre transparent og mere hemmelighedsfuld med den nye offentlighedslov fra 2013.

IT-Politisk Forening arbejder aktivt for at brugen af software og internet fremmer frihed, samt for at beskytte borgernes privatliv og rettigheder i informationssamfundet. Foreningens styrke ligger i sammentænkning af jura, politik og teknik på højeste niveau.

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2017)

Høringsmaterialet kan ses her
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60431

Justitsministeriet foreslår, at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 6. gang, således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2017-18. Justitsministeriet begrunder udsættelsen med, at ministeriet ligesom regeringerne i de øvrige EU-lande og EU-Kommissionen endnu ikke er færdig med at udrede konsekvenserne af EU-Domstolens dom af 21. december 2016 i de forenede sager C-203/15 og C-698/15 (Tele2-sagen).

Høringssvar vedr. lovforslag om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

På grund af den relativt korte tidsfrist og lovforslagets omfang har IT-Politisk Forening i dette høringssvar fokuseret på den registreredes rettigheder, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, samt enkelte andre bestemmelser i lovforslaget, som efter vores vurdering har stor betydning for borgernes grundlæggende ret til privatliv og persondatabeskyttelse.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)

IT-Politisk Forenings høringssvar vedrørende lovudkastet er opdelt i to hovedafsnit. Hovedafsnit A omfatter politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber (lovforslagets § 1), mens hovedafsnit B er om politiets adgang til oplysninger om flypassagerer (lovforslagets § 2).