Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata

Med § 1 i bekendtgørelsesudkastet er det forudsat, at der i perioden 3. marts 2022 til 31. december 2022 foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig.

Det fremgår af høringsbrevet, at Justitsministeriet er i gang med at foretage denne vurdering. Grundlaget for vurdering er ikke skitseret i høringsbrevet. Af bemærkningerne til lovforslag L 93 fremgår det imidlertid, at grundlaget for vurderingen kan omfatte den årlige ”Vurdering af Terrortruslen mod Danmark” (VTD) fra Center for Terroranalyse (CTA) samt om der er foretaget sigtelser, sket varetægtsfængsling, rejst tiltale eller sket domfældelse for forhold omfattet af straffelovens kapitel 12 eller 13.

Hertil skal IT-Politisk Forening bemærke, at PET/CTA siden midten af 2000’erne har vurderet terrortruslen mod Danmark til at være alvorlig. Ligeledes synes der hvert år at være sigtelser m.v. efter straffelovens kapitel 12 eller 13 (hvor der er en række forskellige paragraffer, som ikke alle er lige alvorlige). Hvis vurderingen i § 1 er baseret på dette grundlag, vil den generelle og udifferentierede logning reelt være fastsat ud fra et grundlag, som har systematisk karakter, hvilket ikke er foreneligt med præmis 138 i La Quadrature du Net dommen (C-511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl. og C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone m.fl.)

Formodningen om at den generelle og udifferentierede logning allerede fra 3. marts 2022 vil have systematisk karakter understøttes desuden af, at der siden 2007 har været en bekendtgørelse (BEK nr 988 af 28/09/2006) om generel og udifferentieret logning med en opbevaringsperiode på et år, og at denne ordning med nærværende bekendtgørelsesudkast i realiteten blot videreføres uden nogen ændringer. For udbydere af telefonitjenester (fastnet, mobil og IP-telefoni) vil der i perioden 3. marts 2022 til 31. december 2022 blive registreret præcist de samme oplysninger som tidligere (perioden 15. september 2007 til 2. marts 2022) med præcist den samme opbevaringsperiode (et år).