Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af databeskyttelsesloven (aldersgrænse for børns samtykke m.v.)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 1, hvor aldersgrænsen for hvornår børn selv kan give samtykke til en informationssamfundstjeneste (”den digitale samtykkealder”) foreslås ændret fra de nuværende 13 år til 15 år.

Denne ændring kommer efter en anbefaling fra regeringens ekspertgruppe om tech-giganter (”ekspertgruppen”), som dog foreslog den digitale samtykkealder forhøjet til hele 16 år.

Høringssvar vedr. forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen)

IT-Politisk Forening har bemærkninger til §§ 8, 13, 15 og 17 i lovforslaget.

Kopiering af elektroniske medier (§ 8, stk. 5)

Ifølge § 8, stk. 5 kan den kompetente myndighed indsamle en kopi af dataindholdet fra elektroniske medier, som er omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterfølgende at gennemgå kopien. De specielle bemærkninger til bestemmelsen omtaler mere direkte en kopi af elektroniske medier, hvilket må skulle forstås som at hele lagringsmedier kan kopieres (ikke blot udvalgt dataindhold fra lagringsmedier).

Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Forordningsforslaget har bestemt et vigtigt formål, men bruger generelt de forkerte metoder, og forslaget vil derfor ikke opnå det erklærede mål om at beskytte børn. På flere punkter vil forslaget direkte skade børns rettigheder og digitale udfoldelsesmuligheder, foruden de stærkt negative konsekvenser for hele befolkningens grundlæggende rettigheder.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til lovforslaget.

Opbevaring af DNA-profiler og fingeraftryk for dømte personer

Det er positivt, at lovforslaget indfører en differentieret opbevaringsperiode for dømte personer, da den nuværende praksis må antages at være i strid med EMRK artikel 8, jf. dommen af 13. februar 2020 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i sagen Gaughran mod Storbritannien (sagsnr. 45245/15).

Høringssvar om blokering af hjemmesider (forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til de foreslåede ændringer af retsplejelovens § 791 d (udvidede muligheder for at blokere hjemmesider og blokering af hjemmesider uden forudgående retskendelse).

Høringssvar vedr. forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (TCO-loven)

Lovforslaget udpeger i § 2 Rigspolitiet som kompetent myndighed for udstedelse af påbud om fjernelse, kontrol af påbud fra andre medlemsstater og tilsyn med gennemførelse af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 12, stk. 1, litra a-c i TCO-forordningen, og der fastsættes i § 4 bestemmelser om pålæggelse af sanktioner, jf. TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra d.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata

Med § 1 i bekendtgørelsesudkastet er det forudsat, at der i perioden 3. marts 2022 til 31. december 2022 foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet

I forhold til § 5, stk. 1 i den nuværende logningsbekendtgørelse (BEK nr 988 af 28/09/2006 som ændret ved BEK nr 660 af 19/06/2014) er registrerings- og opbevaringspligten i bekendtgørelsesudkastets kapitel 2 udvidet med bl.a. portnumre.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om regulering af sociale medier

Hensigten med lovforslaget er at fremme beskyttelsen mod ulovligt indhold på sociale medier og andre onlineplatforme. Det er naturligvis et legitimt formål, men bekæmpelsen af kriminalitet og lovovertrædelser er først og fremmest en opgave for staten. Lovforslaget uddelegerer imidlertid denne opgave til private tjenesteudbydere, som efter en anmeldelse om ulovligt indhold uden krav om begrundelse pålægges at foretage en juridisk vurdering af det indhold, som brugerne har delt.

Sider