Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at udskyde solnedgangsklausulen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil principalt anbefale at solnedgangsklausulen ikke udskydes for så vidt angår ændringerne af retsplejelovens § 791 d indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157), således at disse ændringer af § 791 d bortfalder per 1. marts 2021.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at ophæve revisionsbestemmelsen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil anbefale at revisionen gennemføres ved at ophæve disse ændringer af retsplejelovens § 791 d, indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157).

Høringssvar vedr. ændring af § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

Med lovudkastet foreslås anvendelsesområdet for § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (teleloven) udvidet til at omfatte mobiltelefoners IMEI nummer. Politiet vil efter lovforslaget uden retskendelse kunne få udleveret oplysninger om de mobiltelefonnumre og abonnementsoplysninger (navn og adresse), som et givent IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) har været tilknyttet, fordi SIM-kortet for disse abonnementer har været anvendt i mobiltelefonen med det pågældende IMEI nummer.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning

Sikkerhedsbranchen anslår at der i Danmark er 1,5 millioner TV-overvågningskameraer. Det gør Danmark til et af de lande i verden, som har mest TV-overvågning i det offentlige rum. Uagtet lovforslagets antydninger af ”tryghed” er der ingen dokumentation for at TV-overvågning har en kriminalitetsforebyggende effekt, bortset fra nogle ret snævert afgrænsede situationer.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af retsplejeloven (politiets overtagelse af TV-overvågning)

IT-Politisk Forening anerkender, at det i helt ekstraordinære situationer kan være hensigtsmæssigt at give politiet en kortvarig adgang til andre dataansvarliges systemer til TV-overvågning i et bestemt område, som er mere direkte end muligheden for at få optagelser udleveret via en editionskendelse. Den foreslåede § 791 e i retsplejeloven er imidlertid ikke tilstrækkeligt afgrænset til en kortvarig overtagelse i sådanne helt ekstraordinære situationer.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af retsplejeloven (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet)

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til lovforslagets udvidelse af mulighederne for at anvende politiagenter i forbindelse med efterforskning af en række konkrete lovovertrædelser (anført i lovforslagets § 1, nr. 2), der begås ved brug af internettet.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)

Lovforslaget indeholder en række meget brede beføjelser til Center for Cybersikkerhed, som er formuleret på en særdeles uklar måde, hvor de kan betyde næsten hvad som helst.

Sider