Høringssvar

Høringssvar vedr. Kommissionens forslag om revision af dual-use forordningen

IT-Politisk Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Kommissionens forslag om revision af dual-use forordningen.

IT-Politisk finder det meget positivt, at der kommer øget fokus på konsekvenserne for menneskerettighederne i køberlandet, når der gives tilladelse til eksport af cyberovervågningsteknologi. Både systemer til masseovervågning og intrusionssoftware til mere målrettede indgreb (svarende til dataaflæsning i retsplejeloven) kan uden passende retsgarantier medvirke til en betydelig krænkelse af menneskerettighederne i køberlandet.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookie-bekendtgørelse)

Høringsmaterialet kan ses her
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59795

Erhvervsstyrelsen (ERST) ønsker at tilføje denne undtagelse til cookie-bekendtgørelsens § 4

3) lagringen af eller adgangen til oplysninger alene sker med det formål at få information om kvaliteten eller effektiviteten af en leveret informations­samfundstjeneste eller informations- og indholds­tjeneste, og når det har meget lidt eller slet ingen betydning har for slutbrugerens privatsfære.

Høringssvar om DIFOs eventuelle rolle i bekæmpelse af lovovertrædelser på internettet

Oplæg til høringen kan ses her
http://www.difo.dk/nyheder/vis/artikel/startskud_paa_hoering_om_bekaempelse_af_kriminalitet_paa_internettet/

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til de tre overvejelser om DIFO initiativer til bekæmpelse af lovovertrædelser på internettet. Vi står naturligvis til rådighed for at uddybe disse synspunkter, hvis DIFO måtte ønske det.

Suspensionsnævn

Oplæg til dette punkt fra DIFO:

Høringssvar vedr. ændring af straffeloven (kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger i forbindelse med religiøs oplæring)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59676

Lovforslaget gør det strafbart udtrykkeligt at billige visse overtrædelser af straffeloven, herunder abstrakte overtrædelser som ikke er begået i nyere tid eller slet ikke vil blive begået fordi det er fiktion, hvis denne udtrykkelige billigelse sker i forbindelse med religiøs oplæring.

Høringssvar vedr. ændring af CPR-loven (indsættelse af markering i CPR med advarsel mod kreditgivning)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59648

IT-Politisk Forening har forståelse for, at Social- og Indenrigsministeriet ønsker at hjælpe de mange borgere, som hvert år udsættes for problemer som følge af identitetstyveri og andre situationer med identitetsmisbrug, hvor der eksempelvis uberettiget optages lån i deres navn.

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2016)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59447

Justitsministeriet foreslår at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 5. gang, således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2016-17. I lovforslaget beskrives meget overordnet Rigspolitiets ønsker om en udvidelse af teleselskabernes logningsforpligtelser, herunder en ny sessionslogning.

Høringsssvar vedr. forslag til lov om net- og informationssikkerhed

I forbindelse med nedlæggelsen af IT- og Telestyrelsen valgte regeringen at dele ansvaret for teleområdet mellem Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet, således at Forsvarsministeriet administrerer bestemmelserne om informationssikkerhed og beredskab. Forsvarsministeriet har placeret dets ansvarsområder hos Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Sider