Censur

Høringssvar om blokering af hjemmesider (forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til de foreslåede ændringer af retsplejelovens § 791 d (udvidede muligheder for at blokere hjemmesider og blokering af hjemmesider uden forudgående retskendelse).

Høringssvar vedr. forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (TCO-loven)

Lovforslaget udpeger i § 2 Rigspolitiet som kompetent myndighed for udstedelse af påbud om fjernelse, kontrol af påbud fra andre medlemsstater og tilsyn med gennemførelse af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 12, stk. 1, litra a-c i TCO-forordningen, og der fastsættes i § 4 bestemmelser om pålæggelse af sanktioner, jf. TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra d.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om regulering af sociale medier

Hensigten med lovforslaget er at fremme beskyttelsen mod ulovligt indhold på sociale medier og andre onlineplatforme. Det er naturligvis et legitimt formål, men bekæmpelsen af kriminalitet og lovovertrædelser er først og fremmest en opgave for staten. Lovforslaget uddelegerer imidlertid denne opgave til private tjenesteudbydere, som efter en anmeldelse om ulovligt indhold uden krav om begrundelse pålægges at foretage en juridisk vurdering af det indhold, som brugerne har delt.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Udskydelse af solnedgangsklausul)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at udskyde solnedgangsklausulen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil principalt anbefale at solnedgangsklausulen ikke udskydes for så vidt angår ændringerne af retsplejelovens § 791 d indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157), således at disse ændringer af § 791 d bortfalder per 1. marts 2021.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til forslaget om at ophæve revisionsbestemmelsen for så vidt angår bestemmelsen om blokering af hjemmesider (retsplejelovens § 791 d, stk. 1, 2. pkt. og stk. 6).

IT-Politisk Forening vil anbefale at revisionen gennemføres ved at ophæve disse ændringer af retsplejelovens § 791 d, indsat ved ved lov nr. 349 af 2. april 2020 (L 157).

Høringssvar vedr. forordningsforslag om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

Som overordnet vurdering af forordningsforslaget om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (”forordningsforslaget”) skal IT-Politisk Forening indledningsvist anføre, at forordningsforslaget er meget problematisk, fordi det åbner op for en ret vidtgående censur af borgernes ytringer på internettet og en automatiseret overvågning af disse ytringer via de proaktive foranstaltninger.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven (ulovlig påvirkningsvirksomhed)

IT-Politisk Forening vil anbefale at dette lovforslag forkastes. Den foreslåede ændring af straffelovens § 108 vil kriminalisere helt almindelige borgeres udbredelse af synspunkter og information på sociale medier, hvis der er tale om synspunker eller information som kan påvirke den almene meningsdannelse i Danmark, og hvis der er en forbindelse (blot indirekte) til en udenlandsk efterretningstjeneste.

Hurra, det hjalp at protestere

Forhandlingsmandatet blev forkastet med stemmerne 318-278.

Tak til alle der hjalp med mails, støtte til underskriftsindsamlinger, tweets og andre tilkendegivelser overfor politikerne.

Artikel 13 er ganske vist ikke taget af bordet, men muligheden for at det kan ske er forbedret. Vi har et bedre udgangspunkt for den videre kamp mod upload-filteret.

Sider