Vedtægter

§1. Navn

Foreningens navn er IT-politisk Forening med forkortelsen IT-pol. Foreningen er stiftet 30. december 2002. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§2. Formål

Foreningens formål er at sikre og styrke fri adgang til og bearbejdning af information.

§3. Medlemsskab og optagelse

Alle personer kan blive medlemmer af foreningen, når de vedkender sig foreningens vedtægter.

Stk. 2. Kontingent betales forud og refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 3. For at have krav på information fra foreningen, er man forpligtet til at meddele en email-adresse, der virker.

§4. Udtrædelse

Et medlem er udtrådt når medlemmet ikke har betalt kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke overholder bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter. Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen ved næste generalforsamling.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i april måned. Samtlige indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Medlemmerne indkaldes elektronisk.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt meddelelse om opstilling af bestyrelseskandidater, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før, og dagsorden og kandidatliste udsendes til indkaldte medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen må kun tages beslutning om sager, som er optaget på den offentliggjorte dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal tillige være ledsaget af regnskab for det afsluttede regnskabsår.

Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet er nævnt i vedtægterne. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre ét eller flere medlemmer ønsker hemmelig afsteming. Afstemninger kontrolleres af dirigenten og referenten.

Stk. 4. Afstemning ved valg af bestyrelse foregår på flg. måde: Der uddeles stemmesedler med navnene på de opstillede kandidater. På disse stemmes på forskellige kandidater op til det antal, der skal vælges til bestyrelsen. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgte. Ved betydende stemmelighed foretages lodtrækning blandt dem, der har fået lige mange stemmer. Lodtrækningen styres af forsamlingens dirigent.

Stk. 5. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referenten læser vedtagne beslutninger op på generalforsamlingen.

§6. Generalforsamlingens Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som et minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
 3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 5. Forelæggelse og godkendelse budget, kassererbeløb og kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af a) bestyrelse b) suppleanter c) revisorer d) revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af en følgende medlemsgrupper:

 • To eller flere medlemmer af bestyrelsen.
 • Foreningens revisor.
 • Medlemmer som tilsammen repræsenterer mindst en femtedel af stemmerne.
 • 15 medlemmer.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme procedure med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
 3. Behandling af indkomne forslag.

§8. Tale-, stemme- og fremmøderet generalforsamlingen

Ethvert medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen og har taleret. Indkaldte medlemmer har stemmeret. Ekskluderede medlemmer har alene taleret på deres egen sag og ikke stemmeret.

Stk. 2. Beslutninger sker ved almindeligt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Stk. 3. Et indkaldt medlem kan lade sig repræsentere af et andet indkaldt medlem ved skriftlig, underskrevet fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem.

§9. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens ledelse. Udvalg, lokalgrupper og adhoc-grupper følger bestyrelsens beslutninger.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt op til 2 suppleanter.

Medlemmerne vælges for max 2 år af gangen.

Der vælges 2 og 3 personer i henholsvis lige og ulige årstal.

Bestyrelsesmedlemmer kan trække sig inden deres 2 års periode er udløbet. Deres pladser vælges for 1 år. Det afgøres ved lodtrækning forestået af ordstyren hvilke af de nyvalgte der sidder på disse 1 års pladser.

Såfremt der ikke er en beslutningsdygtig bestyrelse, påviler det den eksisterede bestyrelse at indkalde til generalforsamling uden ugrundet ophold, med henblik på at vælge en ny bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Afgørelser i bestyrelsen foregår ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Der føres beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Disse offentliggøres for medlemmerne.

Stk. 7. Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne og har taleret. De har stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

§10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§11. Udvalg, lokalgrupper og adhoc-grupper.

Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte lokalgrupper og udvalg. Bestyrelsen kan delegere kompetance til udvalg og lokalgrupper.

Stk. 2. Udvalg og lokalgrupper tager initiativer ifølge foreningens formål, såfremt retningslinier herfor er godkendt af generalforsamlingen. Udvalg og lokalgrupper fremlægger aktivitetsplan på generalforsamlingen.

Stk. 3. Udvalg og lokalgrupper er forpligtet til at fremsende skriftlig beretning for samtlige deres aktiviteter til generalforsamlingen. Foreningens formand varsler udvalg/lokalgrupper således at udvalgenes beretning kan udsendes med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen påser at udvalgenes og lokalgruppernes arbejde er i overensstemmelse med foreningens formål, generalforsamlingens vedtagelser samt deres foretningsorden. Skønner bestyrelsen at dette ikke er tilfældet, kan bestyrelsen kræve at udvalget/lokalgruppen indstiller deres arbejde indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Udvalg og lokalgrupper kan vedtage en forretningsorden samt evt. særlige vedtægter der godkendes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-grupper hvortil bestyrelsen har delegeret dele af sin kompetance. Dette kræver et skriftligt kommissorium som alle foreningens medlemmer har adgang til. Såfremt gruppen ønskes opretholdt i længere tid end tre måneder, opfattes gruppen som udvalg efter stk. 1-5, dog således at bestemmelserne vedrørende generalforsamling træder i kraft ved førstkommende generalforsamling.

§12. www.it-pol.dk

Foreningens hjemmeside hedder www.it-pol.dk.

Stk 2. www.it-pol.dk fungerer som foreningens medlemsblad, opslagstavle, debatsted. Medlemmerne kan finde foreningens officielle skrivelser, mails, m.m. på www.it-pol.dk.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en redaktion for www.it-pol.dk.

Stk. 4. Henvendelser til medlemmerne i følge disse vedtægter sker normalt ved personlig elektronisk kommunikation.

§13. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskab til dato skal være frit tilgængeligt for enhver elektronisk senest 3 måneder efter konteringsdatoen.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor og én revisorsuppleant.

§14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og hvor ændringerne bliver tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt der ikke er tilstrækkelig repræsentation af medlemmer og stemmevægt, men forslaget alligevel får tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, så skal forslaget ud i urafstemning. Urafstemningen afsluttes inden 4 uger.

Forslaget skal have tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§15. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses ved vedtægtsændring.

§16. Urafstemning

Urafstemning kræver at generalforsamlingen har nedsat et udvalg der kontrollerer at samtlige foreningens medlemmer får mulighed for at stemme med lige stort antal stemmer. Ingen af udvalgets medlemmer må være bestyrelsesmedlemmer eller -supplanter.

Således vedtaget på foreningsmøde den 2003-04-16.

Emner: