Logning

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata

Med § 1 i bekendtgørelsesudkastet er det forudsat, at der i perioden 3. marts 2022 til 31. december 2022 foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet

I forhold til § 5, stk. 1 i den nuværende logningsbekendtgørelse (BEK nr 988 af 28/09/2006 som ændret ved BEK nr 660 af 19/06/2014) er registrerings- og opbevaringspligten i bekendtgørelsesudkastets kapitel 2 udvidet med bl.a. portnumre.

Internetlogning i L 93 (nye logningsregler)

Denne uofficielle tekniske gennemgang af lovforslag L 93 fra IT-Politisk Forening omhandler § 786 f, som giver Justitsministeren mulighed for at lave bekendtgørelser om logning af internettrafik. "Kan § 786 f omfatte sessionslogning?", har nogen spurgt os

TL;DR Næppe. I lovforslagets bemærkninger bruger Justitsministeriet først og fremmest sessionslogning som et røgslør for at undgå at lave de lovændringer vedrørende internetlogning, som tilpasning til EU-retten kræver.

Analyse af Justitsministeriets lovskitse til revision af logningsreglerne (marts 2021)

Justitsminister Nick Hækkerup har den 24. marts 2021 fremlagt en skitse til en revision af de danske logningsregler. De nuværende logningsregler er baseret på en generel og udifferentieret lagringspligt (masseovervågning), som er i strid med EU-retten. Det har været kendt længe.

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2021)

Justitsministeriet foreslår, at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 10. gang (efter 2007), således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2021-22.

Efter Tele2-dommen (forenede sager C-203/15 og C-698/15) af 21. december 2016 orienterede Justitsministeren på et samråd den 2. marts 2017 Retsudvalget om, at de danske logningsregler skulle ændres, fordi de er i strid med EU-retten.

Høringssvar vedr. ændring af § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

Med lovudkastet foreslås anvendelsesområdet for § 13 i lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (teleloven) udvidet til at omfatte mobiltelefoners IMEI nummer. Politiet vil efter lovforslaget uden retskendelse kunne få udleveret oplysninger om de mobiltelefonnumre og abonnementsoplysninger (navn og adresse), som et givent IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) har været tilknyttet, fordi SIM-kortet for disse abonnementer har været anvendt i mobiltelefonen med det pågældende IMEI nummer.

Sider