EU

Høringssvar vedr. forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (DSA-forordningen)

IT-Politisk Forening har bemærkninger til §§ 8, 13, 15 og 17 i lovforslaget.

Kopiering af elektroniske medier (§ 8, stk. 5)

Ifølge § 8, stk. 5 kan den kompetente myndighed indsamle en kopi af dataindholdet fra elektroniske medier, som er omfattet af kontrolundersøgelsen, med henblik på efterfølgende at gennemgå kopien. De specielle bemærkninger til bestemmelsen omtaler mere direkte en kopi af elektroniske medier, hvilket må skulle forstås som at hele lagringsmedier kan kopieres (ikke blot udvalgt dataindhold fra lagringsmedier).

Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Forordningsforslaget har bestemt et vigtigt formål, men bruger generelt de forkerte metoder, og forslaget vil derfor ikke opnå det erklærede mål om at beskytte børn. På flere punkter vil forslaget direkte skade børns rettigheder og digitale udfoldelsesmuligheder, foruden de stærkt negative konsekvenser for hele befolkningens grundlæggende rettigheder.

Høringssvar vedr. forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (TCO-loven)

Lovforslaget udpeger i § 2 Rigspolitiet som kompetent myndighed for udstedelse af påbud om fjernelse, kontrol af påbud fra andre medlemsstater og tilsyn med gennemførelse af specifikke foranstaltninger, jf. artikel 12, stk. 1, litra a-c i TCO-forordningen, og der fastsættes i § 4 bestemmelser om pålæggelse af sanktioner, jf. TCO-forordningens artikel 12, stk. 1, litra d.

Tak for hjælpen i kampen mod artikel 13 - og lidt om det fremtidige arbejde mod uploadfiltre

Den 26. marts 2019 vedtog Europa-Parlamentet (EP) copyright-direktivet med stemmerne 348-274. Det lykkedes desværre ikke for #SaveYourInternet og #Pledge2019 kampagnerne, at overbevise EP-medlemmerne om, at de skulle vedtage copyright-direktivet uden artikel 13.

Høringssvar vedr. forordningsforslag om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

Som overordnet vurdering af forordningsforslaget om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold (”forordningsforslaget”) skal IT-Politisk Forening indledningsvist anføre, at forordningsforslaget er meget problematisk, fordi det åbner op for en ret vidtgående censur af borgernes ytringer på internettet og en automatiseret overvågning af disse ytringer via de proaktive foranstaltninger.

Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til forordning om europæiske editions- og sikringskendelser samt forslag til direktiv om udpegning af retlige repræsentanter

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (2018/0108 (COD)) samt EU-Kommissionens forslag til direktiv om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale (2018/0107 (COD)).

Hurra, det hjalp at protestere

Forhandlingsmandatet blev forkastet med stemmerne 318-278.

Tak til alle der hjalp med mails, støtte til underskriftsindsamlinger, tweets og andre tilkendegivelser overfor politikerne.

Artikel 13 er ganske vist ikke taget af bordet, men muligheden for at det kan ske er forbedret. Vi har et bedre udgangspunkt for den videre kamp mod upload-filteret.

Henvendelse til danske medlemmer af Europaparlamentet om artikel 13 i ophavsretsdirektivforslaget

IT-Politisk Forening har den 2. juli 2018 sendt denne henvendelse til de danske medlemmer af Europarlamentet. Baggrund: den 5. juli 2018 skal plenarforsamlingen stemme om, hvorvidt den vil bekræfte eller forkaste det forhandlingsmandat som Europaparlamentets Retsudvalg (JURI) vedtog den 20. juli 2018.

Henvendelse til Retsudvalget om L 23 Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven

IT-Politisk Forening har i april 2015 fremsendt et høringssvar til dette lovforslag om et dansk PNR-system. I denne henvendelse til Retsudvalget vil vi fremkomme med et par supplerende bemærkninger, som primært vedrører forholdet til Charter om Grundlæggende Rettigheder og de igangværende forhandlinger om et PNR-direktiv i EU.

Det danske PNR-lovforslag og Charter om Grundlæggende Rettigheder

Ifølge lovbemærkningerne afsnit 9 er en dansk (national) PNR-lov efter Justitsministeriets opfattelse omfattet af Charter om Grundlæggende Rettigheder.

European Digital Rights anmoder Europa-Kommissionen om at undersøge ulovlige logningslove i EU

European Digital Rights (EDRi) har torsdag morgen sendt et brev til 1. næstformand for Europa-Kommissionen Frans Timmermans, der beder Europa-Kommissionen undersøge logningslovene i EUs medlemsstater, som synes at være ulovlige i lyset af dommen fra EU-domstolen om logningsdirektivet den 8. april 2014.

Sider