Privatliv og overvågning

Høringssvar om ændring af PET-loven og toldloven (PNR-adgang til PET via SKAT)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/49480

Lovforslaget giver SKAT mulighed for at indsamle Passenger Name Record (PNR) oplysninger vedrørende flyafgange til og fra danske lufthavne og videregive disse oplysninger til PET til brug for tjenestens arbejde med forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 (primært terror i denne sammenhæng).

Høringssvar vedr. ændring af FE-loven (FE-aflytning af danske borgere i udlandet)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/49479

Efter den gældende FE-lov § 3, stk. 2 kan FE medtage oplysninger om danske borgere (i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og personer, der opholder sig i Danmark), hvis det sker som et tilfældighedsfund i forbindelse med tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

Henvendelse til Kulturudvalget om L 168 (ændring af arkivloven og DAMD-sagen)

I lovforslagets bemærkninger og høringsnotatet fremhæves det, at arkivloven ikke skelner mellem lovligt og ulovligt indsamlede oplysninger, herunder personoplysninger.

I en retsstat virker det absurd, at en offentlig myndighed kan foretage en ulovlig indsamling af følsomme personoplysninger, hvorefter en anden offentlig myndighed (Rigsarkivet) lovligt kan overtage de ulovligt indsamlede oplysninger. IT-Politisk Forening vil opfordre til, at Kulturudvalget og Folketinget benytter lejligheden til at overveje, om det virkelig er en hensigtsmæssig retstilstand.

Notat om JM sessionslogning 2015

Notat udleveret på møde med Justitsministeriet den 3. februar 2015

IT-Politisk Forening om revision af logningsreglerne

IT-Politisk Forening værdsætter, at vi denne gang inddrages tidligt i drøftelserne om revision af logningsreglerne. Vi har i foreningen studeret de spørgsmål, som Justitsministeriet ønsker at der tages udgangspunkt i.

Henvendelse til Sundhedsudvalget om tavshedspligt og databeskyttelse hos praktiserende læger (DAMD-databasen)

Tavshedspligten mellem læger og deres patienter er en fundamental del af sundhedssystemet. Borgernes ret til privatliv er særligt vigtig når vi taler om sundhedsdata, som er blandt de allermest følsomme persondata.

Når sundhedssystemet digitaliseres, og de gamle papirjournaler erstattes af elektroniske databaser, kan tavshedspligten let komme under pres. Borgernes sundhedsdata kan kopieres til centrale databaser uden at hverken læge eller borger opdager det.

Sider