Kommentar til Koda beskyldningerne mod #SaveYourInternet kampagnen

Politiken har lørdag den 23. februar 2019 en artikel (på forsiden i papirudgaven), hvor Koda fremsætter en række udokumenterede beskyldninger mod #SaveYourInternet kampagnen om artikel 13 i det ophavsretsdirektiv, som for tiden behandles af EU-lovgiverne.

Dette er IT-Politisk Forenings uddybende kommentar til beskyldningerne (udover den kategoriske afvisning som fremgår af Politiken artiklen). Der har hele tiden været fuld transparens om #SaveYourInternet kampagnen, og organisationerne bag, så de fleste oplysninger i det følgende er ikke nye.

Hvad går #SaveYourInternet kampagnen ud på?

Kampagnen er rettet mod artikel 13 i det nye EU ophavsretsdirektiv. Platforme med bruger-uploadet indhold vil fremover få det direkte ansvar for brugernes eventuelle ophavsretslige krænkelser (ulovligt materiale). Hvis platformene vil undgå dette potentielt ubegrænsede økonomiske ansvar, skal de (i praksis) bruge uploadfiltre, som blokerer bruger-uploadet materiale, som ikke er licenseret. Al erfaring viser at sådanne filtre fører til blokering af en masse lovligt materiale, fordi filtrene ikke er i stand til at skelne mellem ophavsretslige krænkelser og tilladelig brug af et ophavsretsligt beskyttet værk til f.eks. parodi.

Artikel 13 kommer til at regulere meget andet end musikvideoer på YouTube, selv om en betydelig del af mediedækningen har fokuseret på netop dette område.

På hjemmesiden #SaveYourInternet kan borgere, som er bekymret for deres ytrings- og informationsfrihed på internettet, læse mere om artikel 13 og dens konsekvenser. Helt almindelige borgere kan desuden, hvis de ønsker det, få hjælp til at kontakte relevante medlemmer af Europaparlamentet.

Kampagnen har især været aktivt promoveret på sociale medier i juli 2018, da retsudvalget (JURI) stemte om ophavsretsdirektivet, og i september 2018, da plenarforsamlingen stemte ved førstebehandlingen. Kampagnen vil vende tilbage med fornyet kraft, når Europaparlamentet i marts eller april 2019 skal have den endelige afstemning om direktivet.

Og ja.. kampagnen har skabt opmærksomhed. Det var sådan set meningen.

Hvem står bag #SaveYourInternet kampagnen?

Hjemmesiden for #SaveYourInternet kampagnen styres i dag af European Digital Rights (EDRi), hvilket fremgår nederst på hjemmesiden. Derudover kan man se navne og logoer på de organisationer, som understøtter kampagnen ("signatories"). IT-Politisk Forening er medlem af EDRi.

Organisationen Copyright for Creativity (C4C) har tidligere været en del af #SaveYourInternet kampagnen (tidligere versioner af hjemmesiden kan ses på Wayback Machine). Denne organisation spiller en central rolle i Kodas beskyldninger, så C4C's rolle og nærmere bidrag uddybes nedenfor.

Men først beskyldningerne fra Koda.

Beskyldningerne fra Koda

Ifølge artiklen i Politiken beskylder Koda og andre (ikke navngivne) rettighedsorganisationer Google for at stå bag massive borgerprotester i en af EU-historiens største lobbykrige. Med de massive borgerprotester menes blandt andet #SaveYourInternet kampagnen (som beskrevet ovenfor). Anders Lassen, direktør for Koda citeres for: "Ville så mange støtte, hvis de vidste, hvem der stod bag kampagnen?"

Det er både en beskyldning mod Google og #SaveYourInternet kampagnen, men reelt samme beskyldning. Man kan ikke beskylde Google for at manipulere politikere og befolkningen via #SaveYourInternet kampagnen uden samtidig at beskylde organisationerne bag #SaveYourInternet kampagnen for på en eller anden måde at samarbejde med Google om at manipulere befolkningen.

Beskyldninger mod Google må Google i sagens natur selv svare på (se artiklen i Politiken, hvor Google afviser beskyldningerne). Denne kommentar fra IT-Politisk Forening er alene et svar på beskyldningerne mod #SaveYourInternet kampagnen.

Den korte version af svaret er meget simpel: Google har intet at gøre med #SaveYourInternet kampagnen på hjemmesiden saveyourinternet.eu (Google har i øvrigt sin egen kampagne om artikel 13 rettet mod offentligheden, men det er en helt anden historie).

Den lidt længere version, med uddybede forklaring af hvad Koda muligvis har misforstået, kan læses i det følgende.

Beskyldningerne (som de beskrives i Politiken artiklen) synes at være baseret på en påstand om tætte forbindelser mellem #SaveYourInternet og Google, og særligt den rolle som organisationen Copyright for Creativity har spillet i #SaveYourInternet kampagnen. Det antydes at der er "store penge" involveret i denne konspiration.

Disse beskyldninger må være baseret på misforståelser hos Koda. Alle budskaber i #SaveYourInternet kampagnen er udarbejdet af civilsamfundsorganisationer som EDRi, og hverken Google eller andre tech-virksomheder har haft nogen indflydelse på kampagnebudskaberne. Det er en kampagne fra civilsamfundsorganisationer for at hjælpe borgere med at protestere mod artikel 13.

For at skabe fuldstændig transparens, og for at spare Koda for yderligere udgifter til detektivarbejde (der indtil videre alene har produceret tvivlsomme og udokumenterede spekulationer), er der nedenfor en redegørelse for hvad organisationen C4C laver, hvilke opgaver C4C har udført i #SaveYourInternet kampagnen, og hvordan C4C helt præcist har bidraget til finansieringen af kampagnen.

Copyright for Creativity (C4C)

Copyright for Creativity (C4C) er et multi-stakeholder forum, hvor en række organisationer (civilsamfundsorganisationer som EDRi, EFF og BEUC, brancheorganisationerne CCIA og EuroISPA, og en række ikke-kommercielle organisationer, i alt 42 organisationer) deltager for at bidrage til en informeret debat om ophavsret og innovation. Det er nærmere forklaret på C4C's hjemmeside.

Google er medlem af CCIA, og kan på den måde siges at være indirekte medlem af C4C. Det er helt normalt i EU-boblen (Bruxelles), at interessenter mødes og diskuterer emner, hvor de måske kunne have fælles interesser, også selv om de på andre områder (eksempelvis databeskyttelse) er meget uenige. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at selv om to organisationer (f.eks. EDRi og CCIA) støtter den samme sag, kan de gøre det af vidt forskellige grunde. Samspillet mellem ophavsret og platformsregulering er et godt eksempel på dette.

Sekretariatsfunktionen for C4C, herunder pressekontakt, varetages af konsulentfirmaet N-Square Consulting i Bruxelles. Der er tale om et ganske lille konsulentfirma med to medarbejdere. N-Square har ligesom de fleste andre konsulentfirmaer mere end en kunde (sekretariatsfunktionen for C4C). Kundelisten er offentliggjort på N-Squares hjemmeside (For at spare Koda for et klik: Google er anført som en af kunderne hos N-Square).

Store penge? Nej, ikke her!

Udgifterne for C4C betales primært af tilskud ("grants") fra CCIA og Open Society Foundation (OSF). N-Square har til en rapport fra Corporate Europe Observatory (CEO) om lobbyarbejdet vedr. copyrightdirektivet oplyst, at 2/3 af udgifterne i C4C betales af CCIA og 1/3 af Open Society Foundation (OSF).

Selv om CCIA betaler en stor del af udgifterne, har CCIA ikke mere indflydelse på C4C end andre medlemmer. Som alle andre organisationer har C4C en forretningsgang for udtalelser, der fremsættes på C4C's vegne (fra "Who speaks on behalf of the initiative? i C4C FAQ).

Public statements made on behalf of the whole initiative will be vetted on the internal mailing list of all signatories first, and issued under the name of the initiative as a whole after review. The assumption will be that no objection exists unless it is raised within 7 days from posting of the statement to the list. Signatories are asked to ensure that anyone from their organisations who needs to see such statements is either subscribed to the mailing list, or receives any drafts in good time to make any comments before statements are released. When signatories speak about the initiative, they are to make clear that they are speaking about it on behalf of themselves alone.

Hvad CCIA får ud af at give penge til C4C er et spørgsmål til CCIA. Formentlig ser CCIA en værdi i den multi-stakeholder dialog, som kommer ud af C4C, og formentlig er der tale om et tilskud, som udgør en meget lille del af CCIA's samlede budget.

C4C er registreret i EU-Kommissionens Åbenhedsregister, hvor alle registrede organisationer skal angive hvor mange penge de bruger på lobbyarbejde over for EU-institutionerne. Det beløb er for regnskabsåret 2018 angivet til mellem 50.000 og 100.000 EUR for C4C, hvilket er lavt sammenlignet med andre organisationer i Åbenhedsregisteret. Google har til sammenligning angivet at bruge 6 mill. EUR på lobbyarbejde over for EU-institutionerne.

Der er "store penge" involveret i lobbyarbejdet i Bruxelles, og givetvis også vedrørende copyright-direktivet som CEO-rapporten beskriver (selv om der mangler opgørelser for dette specifikke lobbyområde).

Men det er altså ikke hos C4C at de "store penge" florerer. Og slet ikke hos #SaveYourInternet kampagnen.

Bidrag fra C4C til #SaveYourInternet kampagnen

I september 2018 stod der følgende på hjemmesiden om organisationerne bag hjemmesiden for #SaveYourInternet kampagnen:

This campaign is managed and funded by Copyright for Creativity and supported by civil society organisations listed on the homepage. Copyright for Creativity is a coalition based in Brussels. Its secretariat is run by consultancy firm N-square. C4C is funded through grants and membership fees. Main current grants come from OSF (Open Society Foundation) and CCIA (Computer and Communications Industry Association). C4C currently has 42 members.

Det har altså aldrig været nogen hemmelighed, at C4C har bidraget med finansiel støtte til #SaveYourInternet kampagnesiden.

Bidraget fra C4C til kampagnen dækker primært over, at en IT-kyndig medarbejder hos konsulentfirmaet N-Square har stået for web-design på hjemmesiden saveyourinternet.eu i forbindelse med de sekretariatsopgaver, som N-Square udfører for C4C. Dette arbejde er sket inden for det almindelige budget for C4C via den helt normale løbende prioritering af arbejdsopgaverne, som alle organisationer med begrænsede budgetter har. Der er ikke tale om, at C4C har fået flere penge fra CCIA (eller andre) specifikt til #SaveYourInternet kampagnen.

Selve indholdet af #SaveYourInternet hjemmesiden, herunder alle kampagnebudskaber, har hele tiden været udarbejdet og koordineret af EDRi. Disse kampagnebudskaber afspejler den holdning til artikel 13, som EDRi hele tiden har haft siden starten i efteråret 2016, og som IT-Politisk Forening gav udtryk for i det første høringssvar til Kulturministeriet om ophavsretsdirektivforslaget i november 2016.

Uden denne bistand til udvikling og drift af hjemmesiden, finansieret af C4C og deklareret med fuld transparens, ville EDRi enten have skullet finde penge til professionel webdesign "ude i byen", eller satse på at personer hos EDRi-medlemerne (eller direkte tilknyttet EDRi-kontoret) kunne udføre opgaven på frivillig basis. Gratis arbejde er ikke altid optimalt, fordi en kampagne som #SaveYourInternet er nødt til at overholde meget stramme deadlines.

Eftersom artikel 13 i ophavsretsdirektivet er en højt prioriteret opgave hos EDRi, ville det givetvis være lykkedes at udvikle kampagne-hjemmesiden uden hjælpen fra C4C. Men finansieringen og arbejdet hos C4C (først og fremmest via N-Square medarbejderens arbejdsindsats) har løst en meget konkret opgave for kampagnen, som har frigjort ressourcer hos EDRi, og måske nogle af EDRi-medlemmerne, til andre projekter (eller mindre stress).

#SaveYourInternet i dag

Efter afstemningen i Europaparlamentet den 12. september 2018 skulle #SaveYourInternet hjemmesiden opdateres og forberedes til den næste kampagnebølge, som er når Europaparlamentet i marts/april 2019 skal stemme om forligsteksten fra trilogforhandlingerne.

Ved samme lejlighed blev det i november 2018 besluttet, at EDRi skulle overtage det fulde ansvar for #SaveYourInternet hjemmesiden, herunder den fortsatte finansiering af udvikling og hosting af hjemmesiden. Det er baggrunden for at EDRi i dag står bag #SaveYourInternet, hvor det tidligere var C4C.

Den nye ansvarsplacering for #SaveYourInternet kampagnen er alene et spørgsmål om finansiering og udførelse af arbejdet med webdesign, ikke indholdet af kampagnebudskaberne på hjemmesiden. Den del har EDRi hele tiden stået for. Hjemmesiden ser lidt anderledes ud end tidligere, men der er ikke lavet noget om vedrørende konceptet for kampagnen.

Det var håbet, at overdragelsen af ansvaret til EDRi kunne sætte en stopper for de massive insinuationer og beskyldninger gennem flere måneder om at techgiganterne skulle stå bag #SaveYourInternet kampagnen (meget få seriøse nyhedsmedier har rapporteret så direkte om det som Politiken, men bloggen The Trichordist har ikke holdt sig tilbage).

Beskyldninger som alene synes at være "funderet" på den meget indirekte forbindelse mellem Google og #SaveYourInternet kampagnen, altså at Google som medlem af CCIA indirekte har betalt en del af det beskedne budget for C4C, hvoraf en del af det faste budget for 2018 er blevet brugt på bidrag til #SaveYourInternet kampagnen. Denne indirekte forbindelse har aldrig givet Google nogen som helst indflydelse på indholdet af #SaveYourInternet kampagnen.

Hvis det hænger sådan sammen, hvorfor kommer Koda så med disse beskyldninger?

Det er et rigtigt godt spørgsmål, som journalister eller andre burde stille til Koda. Ved samme lejlighed kunne nogen måske spørge Koda, om der findes bare skyggen af dokumentation for de fremsatte beskyldninger? Udover henvisninger til The Trichordist.

EU-Kommissionens slettede blogindlæg

Artiklen i Politiken omtaler et blogindlæg fra EU-Kommissionen, som nu er slettet, men hvor der blandt andet stod følgende:

Furthermore, there is ample evidence from respected sources [..] that ‘Big Technology’ has even ‘created’ grassroots campaigns against the Copyright Directive in order to make it look and sound as if the EU is acting against the ‘will of the people’.

De respekterede kilder, der angiveligt "dokumenterer" (ample evidence) at techgiganterne har skabt græsrodskampagner som #SaveYourInternet er The Trichordist.

Pressekontakt

Jesper Lund, Formand for IT-Politisk Forening
Email: jesper@itpol.dk