Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post mv.

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16769

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Betingelser for fritagelse

Vi vil anbefale at § 3 stk. 1 nr. 3) ændres til:

”Manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem, som opfylder de tekniske krav for at benytte Offentlig Digital Post."

Begrundelse: så vidt det er IT-Politisk Forening bekendt, er der ikke i Lov om Offentlig Digital Post fastsat krav om tilgængelighed for alle borgerne af den valgte IT-løsning. Der kan derfor opstå situationer, hvor en borger ejer en computer med internetforbindelse, men hvor denne computer (med det af borgeren valgte operativsystem) ikke er i stand til at bruge den IT-løsning til Offentlig Digital Post, som Finansministeren har valgt, jf. lov om Offentlig Digital Post § 2.

I skrivende stund vil det eksempelvis være tilfældet, hvis borgeren vælger en computer med en ARM-baseret CPU, for eksempel Google's meget omtalte Chromebook.

IT-Politisk Forening har endvidere bemærket, at visse kommuner bruger digitale selvbetjeningsløsninger med PDF filer, som kun virker hvis man bruger Adobe PDF Reader. Det vil i praksis udelukke borgere, som bruger Linux. For nærværende har e-Boks (som administrerer Offentlig Digital Post) ikke denne begrænsning for valg af PDF læser, men da der som nævnt ikke fastsat krav om tilgængelighed for IT-løsningen til Offentlig Digital Post, kan det ikke udelukkes at en sådan begrænsning vil blive indført på et fremtidigt tidspunkt.

Det er ikke rimeligt, at borgerne skal købe nye computere blot for at bruge Offentlig Digital Post. Hvis borgerens computer ikke opfylder de tekniske krav for at benytte Offentlig Digital Post, bør det sidestilles med at borgeren ikke har en computer (manglende adgang i eget hjem).

Afvisning af anmodning om fritagelse

I bemærkningerne til lov om Offentlig Digital Post (afsnit 4.4.3.1. ”Fritagelse af fysiske personer fra obligatorisk tilslutning uden for erhvervsforhold”) står følgende om borgerens anmodning om fritagelse

Der vil ikke ske en egentlig prøvelse af erklæringens rigtighed. Hvis en borger erklærer at være ude af stand til at modtage digital post, vil dette blive lagt til grund.

Af § 6 stk. 3 i bekendtgørelsen fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan give afslag på fritagelse. Det bør præciseres, at kommunalbestyrelsen kun kan give afslag, hvis borgeren i sin anmodning ikke har anført en gyldig grund til fritagelse (altså en af de i § 3 stk. 1 anførte begrundelser for fritagelse). Kommunalbestyrelsen bør træffe sin afgørelse om fritagelse alene ud fra objektive kriterier og ikke ud fra skøn, da det vil kunne sidestilles med en prøvelse af erklæringens rigtighed.