Henvendelse til ordførerne på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven

IT-Politisk Forening har i dag sendt nedenstående henvendelse til alle ordførere på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven. Den IT-politiske vinkel på dette lovforslag er den internetcensur som retsplejeloven giver mulighed for ved at køre almindelige forbudssager mod internetudbyderne (for eksempel The Pirate Bay og Grooveshark sagerne).

Lovforslaget kan læses her
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L47/index.htm

IT-Politisk Forening har tidligere udarbejdet et høringssvar om den betænkning fra Retsplejerådet som lægger til grund for lovforslaget.

------------------------

Kære [ordfører på L 47],

I morgen er der førstebehandling af L 47 om revision af retsplejeloven.

Bestemmelserne i retsplejeloven giver mulighed for blokering af internetsider ved at køre almindelige forbudssager mod internetudbydere.

Der har i de sidste par år været en del kritik af dette. De reelle modparter i sager om blokering af internetindhold er ikke internetudbyderne, men offentligheden (internetbrugerne) og det website som blokeres. Juridisk set er de imidlertid at betragte som "tredjemænd" i forbudssager efter retsplejeloven.

I forbindelse med udarbejdelse af den betænkning, som ligger til grund for lovforslaget L 47, blev Retsplejerådet bedt om at overveje hvordan tredjemænds interesser bedre kunne varetages i sager om blokering af internetindhold.

IT-Politisk Forening har læst Retsplejerådets betænkning da den blev udgivet i foråret, og vi mener at de forslag som Retsplejerådet kommer med er klart utilstrækkelige til at løse de mange principielle problemer som blokering af internetindhold skaber. Vi skrev derfor i maj måned et høringssvar om betænkningen. Vores høringssvar er gengivet i bilag 1 til lovforslag L 47, samt omtalt flere steder i den kommenterede høringsoversigt fra Justitsministeriet.

Høringssvaret er også offentliggjort her
http://www.itpol.dk/notater/betaenkning-1530-forbud-retsplejelov-hoeringssvar

Vi står gerne til rådighed med uddybning af vores synspunkter på dette område.

Med venlig hilsen
Jesper Lund

Bestyrelsesmedlem, IT-Politisk Forening
Webside: http://www.itpol.dk/om

Emner: