Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af politiloven, retsplejeloven, forsvarsloven og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen)

IT-Politisk Forenings bemærkninger til lovforslaget vedrører alene spørgsmålet om, hvorvidt Forsvarets bistand til politiet kan inkludere indgreb omfattet af retsplejelovens kapitel 71 (specielt indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation og dataaflæsning). På dette punkt er der efter vores opfattelse behov for en præcisering af lovforslaget.

Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 2.1.3.2 samt den foreslåede § 22 b, stk. 1 i politiloven, at Forsvarets bistand er underlagt de samme regler, som gælder hvis politiet selv havde udført opgaven. Endvidere fremgår det af de specielle bemærkninger til den foreslåede § 22 b, stk. 2 i politiloven, at stk. 2 indeholder en udtømmende regulering af de politimæssige beføjelser, som forsvarspersonalet vil kunne bemyndiges til at udøve for politiet. Den udtømmende liste i § 22 b, stk. 2 omfatter ikke retsplejelovens kapitel 71.

På den baggrund undrer det derfor IT-Politisk Forening, at der i bemærkningerne til den foreslåede § 22 a, stk. 1 nr. 5 i politiloven henvises til muligheden for bistand fra Forsvarets særlige enheder, der håndterer teknisk og elektronisk indhentning. Hvis ”elektronisk indhentning” i denne sammenhæng kan omfatte Forsvarets Efterretningstjenestes indhentning af information, vil det typisk omfatte indhold og metadata for elektronisk kommunikation. For politiet vil det generelt være et indgreb, som er omfattet af retsplejelovens kapitel 71.

Af den foreslåede § 22 b, stk. 3 i politiloven fremgår det endvidere, at § 22 b, stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse for varetagelsen af politimæssige opgaver til søs og i luften i forbindelse med Forsvarets øvrige opgavevaretagelse. Efter den foreslåede § 22 c, stk. 2 kan Justitsministeren fastsætte nærmere regler, der tager højde for de særlige forhold, som gør sig gældende til søs og i luften.

Efter IT-Politisk Forenings læsning af lovforslaget er det uklart, om hjemlen til Justitsministeren i § 22 c, stk. 2 giver mulighed for, at Forsvaret fra luften kan udføre overvågningsopgaver, som er reguleret af retsplejelovens kapitel 71, hvis politiet selv udfører dem, eller måske endda overvågningsopgaver, som politiet slet ikke vil have mulighed for at udføre inden for retsplejelovens rammer. Eksempler på dette kunne være overvågning af hele Nørrebro med TV-kamera fra et fly, hvor de anvendte kameravinkler kan give mulighed for at filme ikke frit tilgængelige steder, eller brug af såkaldte IMSI-catchers fra lavtgående fly for at registrere alle mobiltelefoner, der befinder sig i et bestemt område (en metode der har været benyttet af politiet i USA). Retsplejeloven giver ikke politiet hjemmel til at bruge IMSI catchers, jf. Justitsministerens besvarelse af spørgsmål 1291 REU Alm. del 2013-14 og Strafferetsplejeudvalgets udtalelse om telefonskanning af september 2006.

IT-Politisk Forening vil anbefale, at det i lovforslagets bemærkninger bliver præciseret, at hjemlen i § 22 c, stk. 2 ikke kan anvendes til at lade Forsvaret udføre overvågningsopgaver rettet mod borgerne, hvis disse overvågningsopgaver er omfattet af retsplejelovens kapitel 71, når politiet selv udfører dem.