Grundlovsmøde 5. juni - Digitaliseringens blinde plet

IT-Politisk Forening byder på gratis øl og snacks og snak med andre interesserede i IT-politik. Se mere på https://itpol.dk/node/105#
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ANZViY-5yrM

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2016)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59447

Justitsministeriet foreslår at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 5. gang, således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2016-17. I lovforslaget beskrives meget overordnet Rigspolitiets ønsker om en udvidelse af teleselskabernes logningsforpligtelser, herunder en ny sessionslogning.

Brev fra 73 civilsamfundsorganisationer til BEREC om netneutralitet

I dag gik IT-Politisk Forening og Bitbureauet sammen med 71 andre civilsamfundsorganisationer fra fem kontinenter for at bede de europæiske teletilsynsmyndigheder sikre netneutraliteten i de igangværende forhandlinger om fremtiden for det åbne internet i den Europæiske Union.

Notat fra IT-Politisk Forening om ny og gammel sessionslogning

I 2014 blev sessionslogningen afskaffet, fordi politiet ikke havde været i stand til at bruge sessionslogning til at opklare en eneste sag. Eller som Justitsministeriet udtrykte det i pressemeddelelsen: "det er tvivlsomt om reglerne om sessionslogning kan anses for egnede til at opnå deres formål."

Written evidence on Investigatory Powers Bill to the British Parliament's Science and Technology Committee

IT-Political Association of Denmark has submitted written evidence (consultation response) to the British Parliament's Science and Technology Committee. See their call for written evidence here.

Henvendelse til Retsudvalget om L 23 Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven

IT-Politisk Forening har i april 2015 fremsendt et høringssvar til dette lovforslag om et dansk PNR-system. I denne henvendelse til Retsudvalget vil vi fremkomme med et par supplerende bemærkninger, som primært vedrører forholdet til Charter om Grundlæggende Rettigheder og de igangværende forhandlinger om et PNR-direktiv i EU.

Det danske PNR-lovforslag og Charter om Grundlæggende Rettigheder

Ifølge lovbemærkningerne afsnit 9 er en dansk (national) PNR-lov efter Justitsministeriets opfattelse omfattet af Charter om Grundlæggende Rettigheder.

Uklart netneutralitet-forslag vender tilbage til Europaparlamentet - civilsamfundsgrupper kræver handling

Efter det uklare kompromis om netneutralitet og roaming for mobiltelefoni tidligere på året er forordningsforslaget om et "Telecom Single Market" langt om længe sendt til Europaparlamentet for den endelige godkendelse.

Netneutralitet er princippet om at al internettrafik skal behandles lige af internetudbyderne. Ved at sikre lige adgang til det fulde, uindskrænkede internet understøtter netneutralitet ytringsfrihed og informationsfrihed online.

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG)

Vil EU overvåge flypassagerers rejser?

ITPOLs formand, Jesper Lund, er i Version2 omkring gennemførelsen af overvågning af passagertrafik på fly ud af EU, og muligvis mere. Der er nok et stemningsskifte i EPs LIBE-udvalg omkring PNR data som bruges til registrering af passagerer på flyrejser.

http://www.version2.dk/artikel/system-til-masseovervaagning-af-europaeiske-flypassagerer-er-taet-paa-blive-til-virkelighed

European Digital Rights anmoder Europa-Kommissionen om at undersøge ulovlige logningslove i EU

European Digital Rights (EDRi) har torsdag morgen sendt et brev til 1. næstformand for Europa-Kommissionen Frans Timmermans, der beder Europa-Kommissionen undersøge logningslovene i EUs medlemsstater, som synes at være ulovlige i lyset af dommen fra EU-domstolen om logningsdirektivet den 8. april 2014.

Høringsssvar vedr. forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/51503

I forbindelse med nedlæggelsen af IT- og Telestyrelsen valgte regeringen at dele ansvaret for teleområdet mellem Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet, således at Forsvarsministeriet administrerer bestemmelserne om informationssikkerhed og beredskab. Forsvarsministeriet har placeret dets ansvarsområder hos Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Høringssvar om ændring af PET-loven og toldloven (PNR-adgang til PET via SKAT)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/49480

Lovforslaget giver SKAT mulighed for at indsamle Passenger Name Record (PNR) oplysninger vedrørende flyafgange til og fra danske lufthavne og videregive disse oplysninger til PET til brug for tjenestens arbejde med forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 (primært terror i denne sammenhæng).

Høringssvar vedr. ændring af FE-loven (FE-aflytning af danske borgere i udlandet)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/49479

Efter den gældende FE-lov § 3, stk. 2 kan FE medtage oplysninger om danske borgere (i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer og personer, der opholder sig i Danmark), hvis det sker som et tilfældighedsfund i forbindelse med tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

NU ELLER ALDRIG: Europæiske borgere står sammen om at redde internettet

Save the Internet kampagnebanner

Den 13. april har europæiske civilsamfundsorganisationer relanceret kampagnen "Save the Internet", en fælleseuropæisk kampagne for at forsvare netneutralitet i Europa. Kampagnen opfordrer bekymrede internetbrugere i Europa til at kontakte deres repræsentanter i Europaparlamentet for at bede dem holde fast i deres stærke position på netneutralitet.

Høringssvar vedr. lov om ændring af revisionsbestemmelse om telelogning (2015)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/47459

Justitsministeriet foreslår at revisionen af de danske logningsregler udskydes for 4. gang, således at revisionen vil finde sted i folketingsåret 2015-16.

Henvendelse til Kulturudvalget om L 168 (ændring af arkivloven og DAMD-sagen)

I lovforslagets bemærkninger og høringsnotatet fremhæves det, at arkivloven ikke skelner mellem lovligt og ulovligt indsamlede oplysninger, herunder personoplysninger.

I en retsstat virker det absurd, at en offentlig myndighed kan foretage en ulovlig indsamling af følsomme personoplysninger, hvorefter en anden offentlig myndighed (Rigsarkivet) lovligt kan overtage de ulovligt indsamlede oplysninger. IT-Politisk Forening vil opfordre til, at Kulturudvalget og Folketinget benytter lejligheden til at overveje, om det virkelig er en hensigtsmæssig retstilstand.

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af arkivloven (bevaring af DAMD-databasen i Rigsarkivet med særligt begrænset adgang)

Notat om JM sessionslogning 2015

Notat udleveret på møde med Justitsministeriet den 3. februar 2015

IT-Politisk Forening om revision af logningsreglerne

IT-Politisk Forening værdsætter, at vi denne gang inddrages tidligt i drøftelserne om revision af logningsreglerne. Vi har i foreningen studeret de spørgsmål, som Justitsministeriet ønsker at der tages udgangspunkt i.

Debatmøde om sundhedsdata

Læge Trine Jeppesen kommer og diskuterer sundhedsdatabaser (Især
naturlig DAMD og efterfølgeren til DAMD), samtykke, aktindsigt i egen
journal, patientrettigheder.

Det er et meget aktuelt emne og Trine har været meget aktiv på området.
Så det skal nok blive spændende.

Danish government wants more data retention and plans to re-introduce session logging

The Danish response on 2 June 2014 to the CJEU ruling on the Data Retention Directive (of 8 April 2014) was fairly limited. The Ministry of Justice produced a legal analysis saying that the Danish data retention law was not necessarily in conflict with the Charter of Fundamental Rights and the CJEU judgment.

Sider

Subscribe to IT-Politisk Forening RSS