Skip to top of page

Allofmp3-afgørelsen

Allofmp3sagen er anlagt mod Tele2 af den internationale paraplyorganisation for plade- og filmindustrien, IFPI. Dommen pålægger Tele2 at blokere for adgangen til hjemmesiden Allofmp3.com. Allofmp3.com er en russisk hjemmeside der meget billigt sælger musik til download som mp3-filer. Dommen er dog problematisk idet den teknisk set er tvivlsom, og man ikke uden videre kan sige Tele2 har gjort noget ulovligt. Endvidere kunne dommen let blive et skridt i retning af udvikling af et teknisk set effektivt internetcensursytem.

Hvad siger dommen?

 1. Allofmp3.com muliggør kopiering af danske informationsudbyderes produkter.
 2. Det er sandsynligt at Tele-2 er "medvirkende" til kopieringen, desuden har Tele-2 har på opfordring af IFPI ikke villet stoppe muligheden for downloadningen.
 3. Ved download kopierer Tele-2's router mp3-filerne i ophavsretslovens forstand (Ophavsretsloven §2.2).
 4. Sigtet med Allofmp3.com er ulovlig spredning af ophavsretligt beskyttet materiale. (De har ingen aftale med IFPI.)
 5. Ifølge infosocdirektivet kan der nedlægges forbud overfor mellemmænd ved ophavsretlige spørgsmål.
 6. Download-aktiviteten via Tele-2 vil fortsætte hvis ikke Tele-2 stopper den.
 7. Det er praktisk muligt at håndhæve forbud uanset at disse kan omgås.

På det grundlag pålægger Byretten i København Tele-2 at blokere allofmp3.com så Tele-2's kunder ikke kan få adgang til allofmp3.com.

Der er ikke megen tvivl om punkterne 1., 2.. og 6. er korrekte. Tilbage er der punkterne 3., 4., 5. og 7.

Punkt 3 og 5 - eksemplarfremstilling i routeren og infosoc-direktivet

Dommen siger at der at "... den tilfældige og flygtige fiksering af musikværket i form af elektroniske signaler, som foretages i de forskellige routers under datapakkernes transmission via internettet, er omfattet af ophavsrettens §2." Dommen citerer også fra ophavsretslovens §2.2:

"Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form."

Dette svarer til Højesteretsdom 49/2005 d. 10/2-06 vedr. en sag hvor IFPI vil have TDC til at hindre to ftp-servere i at stille musik tilrådighed for almenheden. TDC havde anket Landsrettens fogedforbud mod at TDC tillod almenhedens adgang til de to servere. Her siger Højesteret at "TDC's transmission af værkerne indebærer en midlertidig eksemplarfremstilling".

TDC mener dog ikke at kunne pålægges at hindre adgang til serverne idet de ikke kontrollerer indholdet af trafikken fra og til deres internetkunder. Danske IT-advokater skriver:

Højesteret fastslog ..., at overtrædelse af ophavsretsloven ved eksemplarfremstilling ikke kræver, at krænkeren har været bekendt med kopieringen. Idet subjektiv retsstridighed således ikke er en betingelse for nedlæggelse af forbud mod ophavsretskrænkelser og da de øvrige betingelser i retsplejelovens § 642 var opfyldt kunne fogedforbudet som udgangspunkt nedlægges. [2]

Højesteret påpeger også at det ville være i strid med infosoc-direktivets art. 8.3 hvis et sådant fogedforbud ikke kunne nedlægges. Allofmp3-dommen henviser også til Infosoc-direktivets art 8.3 hvorefter der kan nedlægges forbud over for mellemmænd ved overførsel af data i strid med ophavsretsloven.

Allofmp3-dommen svarer altså nøje til højesteretsdommen hvad angår at internetudbyderen foretager ulovlig kopiering, hvorfor der kan nedlægges fogedforbud. Imidlertid betyder E-handelslovens § 14-15 at TDC/Tele2 at ikke kan straffes eller udrede erstatning til IFPI.

Med kendelsen har Højesteret fastslået, at mellemmænd i E-handelslovens forstand fremover kan tvinges til at lukke for internetforbindelser, hvis deres tjenester anvendes af tredjemand til at krænke ophavsrettigheder eller beslægtede rettigheder. Ansvarsfrihedsreglerne i E-handelsloven omfatter kun straf- og erstatningsansvar men ikke foreløbige retsmidler, der kan anvendes for at forhindre eller bringe en retsstridig adfærd til ophør. [2]

IFPI kan altså kun få nedlagt fogedforbud mod at en internetudbyder transmitterer ophavsretsligt beskyttet materiale. Internetudbyderne behøver ikke selv holde øje med hvad der formidles via kundernes internetopkoblinger, og de behøver ikke foretage sig noget med mindre de får fogedforbud mod at formidle information.

Punkt 4 - ulovlig spredning

Der er en væsentlig forskel på TDC- og Tele2-sagen. Hvor TDC-sagen handlede om to danske servere der ulovligt lagde filer på nettet til gratis download, så handler Allofmp3-sagen om en russisk server der sælger musik over internettet. Der rejst sag mod Allofmp3 i Rusland, men da denne ikke er afgjort, vides det ikke om Allofmp3.com er ulovlig i Rusland. Man kan så spørge om hvad nu hvis Allopmp3 ikke foretager sig noget ulovligt efter russisk lovgivning, er det der foregår i Tele2's systemer så ulovligt? Af ovenstående fremgår det at den kortvarige kopiring der finder sted i Tele2's routere, gør at Tele2 laver en ulovlig eksemplarfremstilling (selvom de ikke ved det), fordi de i følge IFPI ikke har fået tilladelse af danske kunstnere til at kopiere deres musik.

Punkt 7 - Mere effektive censursystemer

Det er det bemærkelsesværdigt at IFPI i sagen har erklæret sig tilfreds med at Tele2 bruger deres DNS-server til at vanskeliggøre adgangen til Allofmp3.com. Men det kræver ingen særlig ekspertise at omgå DNS-systemet ud over hvad enhver PC-bruger kan lære på få minutter. Formentlig har IFPI villet sikre sig at sagen ikke faldt på at det teknisk set er for vanskeligt at gennemføre blokeringen somTele2 fremførte.

I takt med at kunder omgår filteret, vil der sandsynligvis blive rejst krav om mere effektive systemer, ikke mindst i betragtning af at det er samme system der censurerer børneporno. I den forbindelse er det interessant at dommen citerer en erklæring som IFPI har indhentet fra IT-firmaet Contest. Contest anbefaler ikke DNS-løsningen, men skriver at den "sikreste og nemmeste løsning" for ISP'en (dvs. internetudbyderen f.eks. Tele-2) er "Installation af hardware og software mellem ISP'ens internetforbindelse og deres kunders adgang".

Contest forklarer hvad et sådant system kan: "... man kan dels blokere en række af kategorier som pornografi, hackerområder, områder med rabiate politiske budskaber, narkotika og mange andre kategorier. Endvidere er det muligt at blokere områder ud fra hjemmesidenavne og/eller IP-adresser."

Med andre ord kunne dommen let blive et skridt i retning af at få etableret et teknisk effektivt, omfattende censursystem for internettet i Danmark, og måske i hele Europa. Da systemet vil skulle ligge hos internetudbyderne, vil det kunne tages i anvendelse på såvel privat som offentligt initiativ, og i fremtiden vil censuren sjældent skulle omkring en domstol. Men der savnes en stillingtagen til om det er i overensstemmelse med grundlovens §77 at bruge censur til at sikre ophavsretten.

Men indtil videre er der kun lagt op til at private organisationer kan få blokeret information på vegne af ophavsretshaver. Indtil videre er det kun Rigspolitiet der blokerer indhold selvom ophavsretshaver ikke ønsker det. Om private institutioner vil få den mulighed fremover, kan man jo ikke vide. Men det er dog bekymrende at dommen let kunne være første skridt i retning af indførsel af et teknisk set effektivt censursystem med anvendelsesmuligheder der vil være ødelæggende for ytringsfriheden.

Referencer

 1. Ændringen af ophavsretsloven ved implementeringen af infosoc-direktivet.
  http://ft.dk/Samling/20021/lovforslag_som_fremsat/L19.htm
 2. Danske IT-advokaters resumé af højesterets
  http://www.danskeitadvokater.dk/default.asp?ID=2&m=news&NewsID=52
 3. E-handelsloven
  http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20020022730REGL
 4. Infosocdirektivet
  http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/(ID)/LB03181665