Skip to top of page

Softwarepatent som B-punkt i EU-rådet

Vi skal hermed opfordre Folketingets Europaudvalg til at pålægge regeringen at softwarepatentdirektivet igen behandles som B-punkt. Formålet med dette er at sikre at direktivet indeholder nødvendige præciseringer for at opfylde formålet om klarhed på området.

Direktivforlaget som skal behandles på det kommende rådmøde er udformet så bredt, at det reelt  åbner for patentering alle typer af programmer og dermed også forretningsmetoder, blot de er implementeret v.h.a. EDB. Dette vil gøre det muligt for EPO reelt at fortsætte driften imod "amerikanske tilstande" for patentering af software og forretningsmetoder. Al erfaring viser nemlig, at EPO gradvist tiltager sig beføjelser til, indenfor meget brede rammer, at fortolke det vedtagne lovgrundlag. Dette er hovedårsagen til at den nuværende uklare retstilstand på området er opstået. Der er derfor behov for præciseringer, netop for at undgå at dette sker igen.

For at sikre dette skal der i direktivet indføjes følgende præciseringer, som allerede er formuleret og vedtaget af Europaparlamentet under parlamentets førstebehandling af direktivet:

1) Kun tekniske opfindelser kan patenteres
En teknisk opfindelse kan realiseres ved hjælp af en computer der kører software. "Teknisk" betyder "brug af kontrollerbare naturkræfter til at opnå forudsigelige resultater. (Art 2)

2) Behandling af data er ikke teknik og kan ikke patenteres
Behandling af data hører ikke til det teknologiske område (Art 3) og er derfor ikke dækket af TRIPS aftalerne vedrørende patentering. Effektivisering af et system til behandling af data kan ikke patenteres. (Art 6)

3) Garanti for interoperabilitet

Brug af en patenteret teknik til at muliggøre kommunikation og udveksling af data mellem forskellige computersystemer kan ikke være en overtrædelse af et patent. (Art 9)

4) Ingen patentkrav på programmer
A patentkrav på et computer program i sig selv eller på et bæremedie er ikke tilladt. Produktion, håndtering, distribution og offentliggørelse af programmer eller anden form for information kan aldrig udgøre en direkte eller indirekte patentovertrædelse. (Art 7)

Punkt 1 angår den helt afgørende afgrænsning som fastholder den klassiske afgrænsning af hvad der kan patenteres, nemlig at kun en ny viden om brugen af naturlove kan patenteres. Software+computer+robot kan således udgøre en opfindelse, mens man samtidig undgår at forretningsmetoder kan patenteres blot fordi man har fundet på at delvis implementere den med en computer.

Punkt 2 fastslår tilsvarende at behandling af data således ikke er teknik og derfor ikke omfattet af TRIPS aftalerne. Derved undgår man at "hvad der alene udgør programmer for datamaskiner" kan blive til en opfindelse (jf. patentloven §1), fordi softwaren f.eks. laver effektiv, hurtig, sikker eller brugervenlig behandling af data, da disse stadig blot "alene udgør programmer for datamaskiner". Derved sikres det at undtagelsen i dansk og europæisk patentlov for "alene programmer for datamaskiner" ikke undermineres ved at kalde ordinære softwarefunktioner for "tekniske".

Punkt 3 sikrer at man ikke kan bruge patenter til at skabe barrierer for interoperabilitet, hvilket for standarder for informationsudveksling kan være særdeles konkurrencehæmmende. Den digitale infrastruktur er særdeles afhængig af interoperabilitet.

Punkt 4 angår at man kun kan gøre patentkrav gældende på et produkt for så vidt det bruges. Derved sikres det at distribution af software i form af objekt kode eller kildekode f.eks. på et fysisk medie eller en webside ikke kan udgøre patentkrænkelse.

Med den ændrede holdning i Tyskland, Holland og Polen er det kvalificerede flertal for softwarepatentdirektivet væk. Hvis Danmark ønsker direktivet behandlet som B-punkt, bliver det ikke vedtaget i den nuværende form.

Peter Ussing
Formand for PROSA

Peter Mogensen
Formand for Digital Forbruger Danmark

Flemming Bjerke
Formand for IT-Politisk Forening